Stadgar

Stadgar
för

Sportfiske- och Fiskevårdsföreningen Stenbiten, Kramfors
Ansluten till Sveriges Fritidsfiskares Riksförbund.

§ 1 Ändamål och syfte
Föreningen Stenbiten är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Kramfors med omnejd. Föreningen är ansluten till Sveriges Fritidsfiskares Riksförbund och dess Västernorr-landsdistrikt. Föreningen har till syfte :
  – a t t bidraga till fiskets utveckling som sport och rekreationsform.
  – a t t befrämja fritidsfiske och fiskevård.
  – a t t i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och
fiskevattnens rationella utnyttjande.
  – a t t bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område.
  – a t t verka för ökat fiske- och naturvett liksom respekt för andras rätt.
  – a t t verka för gott kamratskap mellan förenings- och övriga förbundsmedlemmar.
  – a t t befrämja ett gott samarbete med klubbar, föreningar etc. och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel på fiskevatten.

§ 2 Medlemskap
Rätt till medlemskap äger varje fiskeintresserad person, som ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever föreningens stadgar och föreskrifter.
Fiskevattenrättsägare erhåller års- och medlemskort gratis.

§ 3 Förvaltning
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en särskild ordförande och en kassör samt fem ledamöter jämte två suppleanter, vilka samtliga utses för en tid av två år på så sätt att halva antalet styrelseledamöter och suppleanter avgår vartannat år. Styrelsen är beslutför är minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden utom vid val, där lotten avgör.
Föreningen tecknas av fungerande ordförande jämte kassör.

§ 4 Ungdomsverksamhet
Ungdom under 18 år bildar sektion vilken väljer en egen styrelse. Valbar i sektionsstyrelsen är såväl medlem i sektionen som medlem i huvudföreningen.

§ 5 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer jämte suppleant för dessa. Revisorer och suppleant väljes på ett år.

§ 6 Motioner
Motioner och ärenden vilka skall upptagas till behandling vid årsmöte bör vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

§ 7 Årsmöte
Årsmötet skall hållas årligen före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall annonseras på hemsida och andra sociala medier senast 7 dagar före årsmötes dagen.

§ 8 Uteslutning
Medlem som uppsåtligen skadar föreningen eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att föreningens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss bestämd tid yttra sig i ärendet.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.

§ 10 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet. Årsmötet beslutar om eventuella tillgångars användning.